कृषि बजार || मकवानपुर

बजारको नाम बजारको प्रकार कारोबार (मे.टन) कारोबार रकम (रु. हजारमा) सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं. ठेगाना
हर्नामाडी हाटबजार हाटबजार फुर्केचौर

मकवानपुर
छतिवन हाटबजार हाटबजार हात्तीसुंढे

मकवानपुर
फापरबारी हाटबजार हाटबजार पाँचपाण्डव
बाग्मति गाउँपालिका 1
मकवानपुर
छतिवन हाटबजार हाटबजार जुरेली

मकवानपुर
राईगाउँ हाटबजार हाटबजार
बाग्मति गाउँपालिका 4
मकवानपुर
फापरबारी हाटबजार हाटबजार भोर्लेनी
बाग्मति गाउँपालिका
मकवानपुर
फापरबारी हाटबजार हाटबजार
बाग्मति गाउँपालिका 7
मकवानपुर
चिसापानी हाटबजार हाटबजार हटिया

मकवानपुर