कृषि बजार || चितवन

बजारको नाम बजारको प्रकार कारोबार (मे.टन) कारोबार रकम (रु. हजारमा) सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं. ठेगाना
कृषि वजार खैरहनी थोक बजार 0.00 0.0 कमल न्यौपाने ९८४५०८९२०८ पुरानो पर्शा वजार
6
चितवन
कृषि वजार खैरहनी थोक बजार 0.00 0.0 कमल न्यौपाने ९८४५०८९२०८ पुरानो पर्शा वजार
खैरहनी नगरपालिका 6
चितवन
गुञ्जनगर ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. थोक बजार गुञ्जनगर
भरतपुर महानगरपालिका 20
चितवन
तामिन कृषि सहकारी संस्था लि. थोक बजार 1800.00 90000.0 दारेचोक
ईच्छ्याकामना गाउँपालिका 4
चितवन
देविस्थान ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. थोक बजार कठार
खैरहनी नगरपालिका 12
चितवन
न्यूरेनी ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं थोक बजार शक्तिखोर
कालिका नगरपालिका 9
चितवन
बैकुण्ठपुर ताजा त.फ.उ.स.सं. थोक बजार 47.00 1034.0 बसन्तपुर
माडी नगरपालिका 5
चितवन
आधुनिक ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. थोक बजार पिप्ले
राप्ती नगरपालिका 1
चितवन
जनजागृत हरियाली ता.त.फ.उ.स.सं. थोक बजार 2425.00 45635.0 भण्डारा
राप्ती नगरपालिका 5
चितवन
ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फ.स.स.सं. थोक बजार 2173.00 47800.0 बहेरा
राप्ती नगरपालिका 5
चितवन
केरूङ्गा ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. थोक बजार 1170.00 25740.0 नयाँबस्ती
भरतपुर महानगरपालिका 24
चितवन
ज्ञानेश्वर ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं थोक बजार 1869.00 41118.0 मंगलपुर
भरतपुर महानगरपालिका 15
चितवन
नारायणगढ थोक बजार थोक बजार 21900.00 1095000.0
भरतपुर महानगरपालिका
चितवन